MEDASSIST PROGRAM

CÁC CÂU HỎI THÔNG THƯỜNG

  Nhân viên của chương trình trợ giúp y tế MedAssist sẽ xét đơn đã hoàn chỉnh của quý vị và ấn định số tiền tài trợ dựa vào ba (3) yếu tố.

  • Tổng thu nhập chưa trừ thuế hàng năm của gia đình (Tính theo phần trăm về mức sống thấp của liên bang)
  • Ước tính tổng chi phí tự túc về y tế của gia đình trong năm ngoái theo lịch.
  • Loại thuốc (thuốc tiểu đường, thuốc xịt suyễn, thuốc chích tự động Epinephrine)

  Có, quý vị xem chi tiết tại trang “Appeals- Kháng Cáo” ở hàng bên trái.

  Có, quý vị cần mở hồ sơ mới để nộp đơn xin trợ cấp với MedAssist trên mạng điện tử. Quý vị chỉ cần có địa chỉ email hợp lệ để mở hồ sơ.

  ​​​​​​Quý vị có thể tiếp tục được nhận phúc lợi từ chương trình MedAsssist khi quý vị hội còn hội đủ tiêu chuẩn và khi ngân sách còn.

  Có, bảo hiểm y tế không phải là điều kiện phải có để xin chương trình này.

  Sau khi đơn xin được chấp thuận, quý vị sẽ được liên lạc và chỉ dẫn cách cung cấp thông tin về ngân hàng của quý vị.
  • Insulin glulisine (Apidra®)
  • Insulin aspart (Novolog®)
  • Insulin lispro (Humalog®)
  • Regular insulin (Novolin R, Humulin R)
  • NPH insulin (Novolin N, Humulin N)
  • Insulin detemir (Levemir®)
  • Insulin glargine U-100 (Lantus®, Basaglar®)
  • Insulin glargine U-300 (Toujeo®)
  • Insulin degludec U-100/U-200 (Tresiba®)
  • Humalog® mix 75/25
  • Humalog® mix 50/50
  • Novolog® mix 70/30
  • Metformin (Glucophage)
  • Glimepiride(Amaryl)
  • Glipizide (Glucotrol)
  • Glyburide (Diabeta)
  • Pioglitazone (Actos)
  • Linagliptin (Trajenta)
  • Sitagliptin (Januvia)
  • Dapagliflozin (Farxiga)
  • Empagliflozin (Jardiance)
  • Dulaglutide (Trulicity)
  • Semaglutide (Ozempic, Rybelsus)
  • Liraglutide (Victoza)
  • Các loại thuốc bơm điều trị suyễn bao gồm, nhưng không giới hạn trong danh sách sau đây:

  • Albuterol (ProAir®, Ventolin®)
  • Levalbuterol (Xopenex®)
  • Fluticasone (Flovent®)
  • Budesonide (Pulmicort®)
  • Mometasone (Asmanex®)
  • Beclomethasone (QVAR®)
  • Fluticasone and salmeterol (Advair Diskus®)
  • Budesonide and formoterol (Symbicort®)
  • Mometasone and formoterol (Dulera®)
  • Fluticasone and vilanterol (Breo Ellipta®)
  • Salmeterol (Serevent Diskus®)
  • EpiPen® và EpiPen Jr®
  • SYMJEPI® pre-filled epinephrine syringe
  • Generic epinephrine auto-injector
  Không, số thứ tự trong danh sách chờ được tính từ ngày và giờ quý vị nộp đầy đủ toàn bộ hồ sơ. Đơn xin trong danh sách chờ sẽ được chấp thuận theo thứ tự của người nộp đơn và khả năng của ngân sách hiện có
  Có. Tất cả thông tin quý vị cung cấp sẽ được bảo mật tối đa. Chỉ các nhân viên có thẩm quyền và các viên chức của chương trình hoặc cơ quan cung cấp dịch vụ có quyền xem thông tin của quý vị. Quy luật bảo mật của Liên Bang sẽ được áp dụng trong việc bảo mật thông tin cá nhân trong đơn xin và các chứng từ của quý vị.

  Nếu có thông tin nào thay đổi thì quý vị cần phải liên lạc Nhóm MedAssist. Quý vị phải thông báo chúng tôi nếu có sự thay đổi bất cứ thông tin nào sau đây:

  FAQ list chart in Vietnamese