Programang Pagpapayo sa Pasyente at Pamilya (Patient & Family Advisory Program, PFAP) APLIKASYON

Salamat sa iyong interes sa Programang Pagpapayo sa Pasyente at Pamilya (Patient & Family Advisory Program, PFAP) ng Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC). Ang PFAP ay itinatag bilang pagsisikap na pakikilahok at pakikipagtulungan ng mga pasyente, pamilya, tagapagbigay ng pangangalaga, kawani ng ospital at mga pinuno ng pamamahala na maisulong ang pagpapabuti sa kalidad ng pangangalaga, pagpapatuloy ng pangangalaga, karanasan at pangkalahatang kasiyahan ng pasyente.

Ang paglahok ay nangangailangan ng pagkumpleto sa mga sumusunod:

  1. Aplikasyon para sa pagsapi,
  2. oryentasyon sa PFAP, at
  3. 6 na buwang pagtutuon na dumalo sa regular na buwanan at dalawang beses bawat taon na pagpupulong gaya ng nakatakda.

Ang mga pagpupulong ay iiskedyul para sa nauulit na petsa/oras para sa pagdalo ng karamihan at lubos na pinahahalagahan ang kakayanang umangkop ng miyembro.

Impormasyon ng Aplikante - Ang lahat ng iyong impormasyon ay mananatiling KUMPIDENSYAL.

Programang Pagpapayo sa Pasyente at Pamilya

Address
Pakisaad gamit ang markang tsek ang naaangkop sa iyo:
Komportable ka bang magsalita sa harap ng ibang tao, alinman sa paglalahad ng impormasyon o pagbabahagi ng mga personal na karanasan?