CHƯƠNG TRÌNH GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TRONG TẤN CÔNG TÌNH DỤC (SAFE)

Santa Clara Valley Medical Center
751 S. Bascom Avenue, San Jose, CA 95128

SAFE-We hear you

Quý vị không cô đơn- Chúng tôi ở đây để giúp đỡ


Nhân viên giám định SAFE tại Santa Clara Valley Medical Center
sẵn sàng phục vụ quý vị 24 giờ trong ngày/ 7 ngày trong tuần

 

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NGAY LẬP TỨC:

(408) 793 – SAFE (7233)