PROGRAMANG SEXUAL ASSAULT FORENSIC EXAM (SAFE)

Santa Clara Valley Medical Center
751 S. Bascom Avenue, San Jose, CA 95128

SAFE-We hear you

Hindi ka nag-iisa – Nandito kami para tumulong


Ang mga SAFE Examiner ng Santa Clara Valley Medical Center
ay available nang 24 na oras sa isang araw/7 araw sa isang linggo

PARA SA AGARANG TULONG:

(408) 793 – SAFE (7233)