SERVICES

Notice of Open Payments Database

For informational purposes only, a link to the federal Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) Open Payments web page is provided here. The federal Physician Payments Sunshine Act requires that detailed information about payment and other payments of value worth over ten dollars ($10) from manufacturers of drugs, medical devices, and biologics to physicians and teaching hospitals be made available to the public.

Please visit: https://openpaymentsdata.cms.gov


AVISO SOBRE LA BASE DE DATOS DE PAGOS ABIERTOS

Con fines estrictamente informativos, se ofrece aquí un enlace a la página web federal de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) sobre pagos abiertos. La ley federal Physician Payments Sunshine Act exige que se ponga a disposición del público información detallada sobre los pagos y otros pagos de valor superior a diez dólares (10 $) de fabricantes de medicamentos, dispositivos médicos y productos biológicos a médicos y hospitales universitarios.

Por favor, visite: https://openpaymentsdata.cms.gov


THÔNG BÁO CƠ SỞ DỮ LIỆU THANH TOÁN CÔNG KHAI

Một liên kết đến trang web Thanh toán Mở của Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) của liên bang được cung cấp tại đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Đạo luật Physician Payments Sunshine Act của liên bang yêu cầu thông tin chi tiết về việc thanh toán và các khoản thanh toán khác có giá trị trên mười đô la ($10) từ các nhà sản xuất thuốc, thiết bị y tế và sinh học cho các bác sĩ và bệnh viện giảng dạy phải được công khai.

Vui lòng truy cập: https://openpaymentsdata.cms.gov


開放式支付數據庫聲明

此處所提供的紅藍、白卡,即聯邦醫療保險和醫療補助服務 (Medicare and Medicaid Services, CMS) 「公開付款」(Open Payments) 網頁的鏈接,僅供參考使用。聯邦《醫師付款陽光法案》要求向公眾公開提供有關從藥品製造商、醫療設備和生物製劑給醫師、教學醫院之間,其財務價值超過 十美元 ($10) 的付款和其他付款的詳細訊息。

請造訪: https://openpaymentsdata.cms.gov


开放式支付数据库声明

此处所提供的紅蓝、白卡,即联邦医疗保险和医疗补助服务 (Medicare and Medicaid Services, CMS) 「公开支付」(Open Payments) 网页的链接,仅供参考使用。联邦《医师支付阳光法案》要求向公众公开提供有关从药品制造商、医疗器械和生物制品给医师、教学医院之间财务价值超过十美元 ($10)的支付和其他支付的详细信息。

请造访: https://openpaymentsdata.cms.gov


ਓਪਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕੈਡ ਸਰਵੀਸਿਜ਼ (Centers for Medicare and Medicaid Services - CMS) ਓਪਨ ਪੈਮੇਂਟ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਫਿਜ਼ਿਸ਼ੀਅਨ ਪੈਮੇਂਟਸ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੌਜਿਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਡਾਲਰ ($10) ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ: https://openpaymentsdata.cms.gov


PAUNAWA SA BUKAS NA MGA PAGBAYAD NA DATABASE

Para sa mga layuning pang-impormasyon lang, ibinibigay dito ang isang link sa web page ng Open Payments ng pederal na Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Ang pederal na Physician Payments Sunshine Act ay nag-aatas na gawing available sa publiko ang detalyadong impormasyon tungkol sa pagbabayad at iba pang mga pagbabayad na nagkakahalaga ng higit sa sampung dolyar ($10) mula sa mga tagagawa ng mga gamot, medikal na aparato, at biologics sa mga doktor at pagtuturo sa mga ospital.

Pakibisita ang: https://openpaymentsdata.cms.gov


اطلاعیه باز بودن بانک اطلاعاتی پرداخت ها 

فقط به‌منظور ارائه اطلاعات، یک لینک به وبسایت پرداخت‌های مفتوح مراکز فدرال خدمات مدیکر و خدمات مدیکید (CMS) در اینجا ارائه شده است. قانون فدرال Sunshine پرداخت‌های پزشکان ایجاب می‌کند که اطلاعات دقیق پرداخت و سایر پرداخت‌های بیش از ده دلار (10 دلار) از تولید کنندگان دارویی، دستگاه‌های پزشکی و بیولوژیکی به پزشکان و بیمارستان‌های آموزشی، در دسترس عموم قرار گیرد.

لطفاً به این لینک مراجعه نمایید: https://openpaymentsdata.cms.gov