PROGRAMANG SEXUAL ASSAULT FORENSIC EXAM (SAFE)

Santa Clara Valley Medical Center
751 S. Bascom Avenue, San Jose, CA 95128

Holding cell phone with map

ANG MGA LOKASYON NG AMING PAGTUGON
(RESPONSE LOCATION)

Kapag dumating ka sa lokasyon ng pagtugon, hilinging makausap ang isang SAFE na nars.


Santa Clara Valley Medical Center
Emergency Department

751 South Bascom Ave.
San Jose, CA 95128

Get Directions


St. Louise Regional Hospital
Emergency Department

9400 No Name Uno
San Jose, CA 95020

Get Directions


Stanford Health Center
Adult Emergency Department

1199 Welch Rd.
Palo Alto, CA 94304

Get Directions


Dominican Hospital

1155 Soquel Drive
Santa Cruz, CA 95065

Get Directions


Children’s Advocacy Center

455 O’Connor Drive, Suite 150
San Jose, CA 95128

Get Directions