PROGRAMANG SEXUAL ASSAULT FORENSIC EXAM (SAFE)

Santa Clara Valley Medical Center
751 S. Bascom Avenue, San Jose, CA 95128

people
  • Pumunta sa isang lokasyon kung saan wala ka sa panganib.
  • Makipag-ugnay sa isang pinagkakatiwalaang support person para sa tulong. Maaari itong isang ahensyang nagtataguyod laban sa sexual assault (pag-atakeng sekswal) o karahasan sa tahanan 
  • Kumuha ng pangangalaga sa kalusugan sa isang SAFE Response Location. Kapag dumating ka, humiling ng SAFE nurse.
  • Ang mga SAFE exam para sa sexual assault ay maaaring ibigay nang hanggang 10 araw pagkatapos ng sexual assault.
  • Ang mga SAFE exam para sa karahasan sa tahanan o karahasan sa matalik na kapareha ay maaaring ibigay nang hanggang 14 na araw pagkatapos ng assault.
  • Humingi ng pagpapayo at suporta.

Mga nakaligtas na 12 taong gulang pataas:

  • May karapatang magpahintulot ng medikal at forensic na pangangalaga pagkatapos ng sexual assault at karahasan sa matalik na kapareha
  • May karapatang pumili kung ire-report sa tagapagpatupad ng batas kaagad pagkatapos ng assault
  • May karapatang humingi ng medikal at forensic na pangangalaga kahit na hindi pa desidido kung ire-report sa tagapagpatupad ng batas sa oras ng eksaminasyon

PARA SA AGARANG TULONG:

(408) 793 – SAFE (7233)