PROGRAMANG SEXUAL ASSAULT FORENSIC EXAM (SAFE)

Santa Clara Valley Medical Center
751 S. Bascom Avenue, San Jose, CA 95128

Teal ribbon awareness on woman's hand for Ovarian Cancer, Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) disease, Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), Tourette's Syndrome, Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

Tungkol sa Amin

Ang SCVMC Adult/Adolescent SAFE Program ay may malasakit para sa mga nakaligtas sa sexual assault (sekswal na pag-atake), karahasan sa matalik na kapareha at karahasan sa tahanan, edad 12 taong gulang pataas, na nangangailangan ng medikal na paggagamot at/o pagkolekta ng katibayan pagkatapos ng assault.

Ang Sexual Assault Nurse Examiner (SANE) ay magbibigay ng napapanahon, walang paghuhusga, at nagmamalasakit na pangangalaga sa mga nakaligtas sa sekswal na karahasan, karahasan sa matalik na kapareha at karahasan sa tahanan. Kabilang dito ang medical evidentiary exam, prophylaxis para sa pagbubuntis at impeksyon na nakuha sa pakikipagtalik (sexually transmitted infection), digital imaging, mga referral para sa naaangkop na follow-up na medikal at psychological, suporta at pakikilahok sa mga legal na paglilitis. Ang SANE ay inaasahan na makipagtulungan sa mga partner na ahensya ng Sexual Assault Response Team at sumunod sa mga protokol na itinaguyod ng County at ng Programang Sexual Assault Forensic Examiner (SAFE) ng Santa Clara Valley.

Ang programang ito ay nakabase sa SCVMC ngunit nagkakaloob ng mga serbisyong SAFE sa pamamagitan ng mobile response sa mga sumusunod na pasilidad ng ospital: St. Louise Regional Hospital ED, Stanford Hospital ED, Children’s Advocacy Center at Dominican Hospital Santa Cruz.